תוכן העניינים

עמוד:יג

מטבע "בסיס" ומטבע "נגדי" דר מרווחי 78 bid-ask-n pin המחיר היחיד 80 יחסי השקילות של כוח הקנייה 80 אפקט פישר הבין-לאומי 81 ( International Fisher Effect - IFE ) יחסי השקילות של כוח הקנייה 82 ( Purchasing Power Parity - PPP ) שערי המטבע למסירה מיידית ולמסירה עתידית ביחס לשערי הריבית 84 ( Interest Rate Parity Hypothesis - IRP ) היפותזת שער החליפין למסירה עתידית 85 ( Forward Parity Hypothesis - FP ) 1 . 7 סיכום 85 סימנים 89 נוסחאות 90 פרק : 3 ערך הזמן של הכסף 3 . 1 מהו ערך הזמן של הכסף ? 93 3 . 2 הערך העתידי של סכום יחיד 93 דוגמה לחישוב הערך העתידי של סכום יחיד 97 3 . 3 הערך הנוכחי של סכום יחיד 97 דוגמה לחישוב הערך הנוכחי של סכום יחיד 100 3 . 4 הערך העתידי של סדרת מזומנים קבועה 100 סדרת מזומנים רגילה 101 סדרת מזומנים בהתחלה מידית 105 3 . 5 הערך הנוכחי של סדרת מזומנים קבועה 107 סדרת מזומנים רגילה 107 סדרת מזומנים בהתחלה מידית 110 3 . 6 הערך הנוכחי של סדרת מזומנים אין-סופית קבועה 112 דוגמה משולבת לחישובי ערך עתידי וערך נוכחי של סדרה קבועה 114 3 . 7 הערך העתידי והערך הנוכחי של סדרת מזומנים לא קבועה 116 3 . 8 מציאת שיעור ההיוון 117 דוגמה , 1 הלוואה לשנה אחת בהחזר אחד 117 דוגמה , 2 הלוואה לכמה תקופות בהחזר אחד 117 דוגמה , 3 פירעון הלוואה בכמה תשלומים קבועים 118 3 . 9 לוחות סילוקין 119 מציאת סכום הלוואה מרבי או מספר התשלומים של החזר הלוואה 121 דוגמה : מציאת סכום ההלוואה 121 דוגמה : חישוב מספר התשלומים 121 3 . 10 ריבית דריבית תגך-שנתית 123 ריבית דריבית רציפה 126

דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר