תוכן העניינים

עמוד:יא

תוכן העניינים פרק : 1 הניהול הפיננסי ומטרתו : ניהול יוצר ערך 1 . 1 הקדמה 1 1 . 2 ההחלטות העיקריות בתחום ניהול הכספים של החברה העסקית 2 1 . 3 התפקידים העיקריים בתחום ניהול הכספים של החברה 3 1 . 4 תחומי האחריות של בעלי התפקידים בהנהלת הכספים 4 1 . 5 מטרת החברה העסקית 7 גורם הזמן 8 גורם הסיכון 9 רווח לעומת רווחיות 10 שיקולים נוספים 11 המטרה המרכזית של החברה העסקית ו יצירת ערך לבעלי המניות 11 1 . 6 סוגי החברות העסקיות : המסגרת החוקית 13 חברה בבעלות אדם יחיד 13 שותפות 14 שותפות כללית 14 שותפות מוגבלת 14 פירוק השותפות 14 חלוקת הרווחים בשותפות 15 מיסוי 15 חברה מוגבלת במניות 15 רישום החברה והמסגרת החוקית 16 הבעלות על החברה 16 הון המניות של החברה 17 בעלי שליטה , בעלי עניין ובעלי מניות המיעוט 17 מניות רגילות , מניות בכורה , מניות יסוד ומניות נחותות 18 יתרונות החברה בע 19 מ '' חסרונות החברה בע 20 מ" ? מיסוי חברה מוגבלת במניות יתרון או חיסרון ? 20 1 . 7 בעיית השליחות 21 צמצום ניגודי העניינים 22 תגמול המנהלים 22 התערבות ישירה של בעלי המניות בניהול החברה 23 פיטורי מנהלים ופוטנציאל ההשתלטות 24 ניגודי עניינים בין בעלי המניות לבעלי איגרות החוב 25 1 . 8 קוד ממשל תאגידי 26 הרכב הדירקטוריון ועבודתו 27 הרכב ועדת הביקורת ועבודתה 28 אישור עסקאות עם בעלי שליטה 28 יצירת מגנוני בקרה נוספים - הצהרת מנהלים וכתבי הצבעה 29 דרישות מגופים מוסדיים 29

דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר