תוכן העניינים

עמוד:5

כינוי הרמז 164 . 1 כינוי הרמז לקרוב . 2 i 164 כינוי הרמז לרחוק 167 הכינויים החבורים 167 . 1 כינוי המושא . 2 ; 169 כינוי הקניין 170 הסמיכות 173 . 1 הסמיכות הכפולה . 2 ; 175 הסמיכות הפרודה . 3 ; 176 הסמיכות החבורה 178 המושא הישיר המיודע 180 השעבוד 185 . 1 קישור פסוקיות זיקה באמצעות מילות שעבוד . 2 ; 186 פסוקיות זיקה אסינדטיות . 3 ; 188 פסוקיות תוכן . 4 ; 190 פסוקיות זמן . 5 ; 191 סוגי פסוקיות אחרים 193 חלופות מורפולוגיות ולקסיקליות בתחום המיליות 194 מילות השלילה אין ולא 196 מילות השאלה 200 סיכום 201 פרק ז . אוצר המילים 205 ההיבט ההיסטורי 206 . 1 המקורות ההיסטוריים של אוצר המילים בזמר . 2 ; 207 הרכיב המקראי 2 . 1 ; 216 השימוש ביסודות מקראיים מובהקים 2 . 2 ; 217 רמיזות טקסטואליות ופרזאולוגיה מקראית . 3 ; 223 הרכיב המודרני 230 ההיבט הדקדוקי 234 . 1 מילים שאולות . 2 ; 235 שמות פרטיים ושמות מקומות ; 238 2 . 1 שמות פרטיים 2 . 2 ; 238 שמות מקומות . 3 ; 239 קולות וצלילים 241 ההיבט הסגנוני 243 . 1 החלופות הסמנטיות . 2 ; 247 החלופות המורפולוגיות באוצר המילים של הזמר 2 . 1 ; 248 חלופות בתחום השם 2 . 2 ; 249 חלופות בתחום הפועל ; 254 . 3 מבני הבינום והתקבולת 3 . 1 ; 256 הבינום 3 . 2 ; 256 התקבולת 258 סיכום 259

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר