חוק מס' 1 אסטרטגיה פשוטה להשקעות מוצלחות

עמוד:4

חוק מס' 1 מאת : פיל טאון הכנת מפתח העניינים : דנה זייברט הדפסה רביעית – תש"ע , 2009 © כל הזכויות שמורות למטר הוצאה לאור בע״מ ת . ד . , 36212 תל-אביב 61361 info @ matar . biz אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי או מכני או אחר – כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו״ל . www . matarbooks . co . il RULE + 1 By Phil Town Copyright ) by Philip B . Town This translation published by arrangement with Crown Publishers , a division of Random House Inc ., New-York . Rule + 1 trademark used by permission of Philip B . Town All rights reserved . No part of this publication may be reproduced , stored in a retrieval system , or transmitted , in any form or by any means , electronic , mechanical , photocopying , recording or otherwise , without the prior written permission of the copyright owner . Published in Israel by Triwaks Enterprises / Matar Publishing House P . O . Box 36212 , Tel-Aviv 61361 info @ matar . biz

מטר הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר