דבר לא נותר כשהיה התמודדות אישית עם אבל ויגון

עמוד:4

דבר לא נותר כשהיה מאת : קיי רדפילד ג'יימיסון עימוד : שפי פז , אגתה נדפס בישראל , תשע 2011 — א" כל הזכויות שמורות © מטר הוצאה לאור בע"מ ת . ד . , 36212 תל אביב 61361 info @ matar . biz אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . הוצאת מטר ב www . matarbooks . co . il NOTHING WAS THE SAME BY KAY REDFIELD JAMISON Copyright © by Kay Redfield Jamison This translation published by arrangement with Alfred A . Knopf , an imprint of The Knopf Doubleday Group , a division of Random House , Inc . All rights reserved . No part of this publication may be reproduced , stored in a retrieval system , or transmitted , in any form or by any means , electronic , mechanical , photocopying , recording or otherwise , without the prior written permission of the copyright owner . Published in Israel by Triwaks Enterprises / Matar Publishing House P . O . Box 36212 , Tel-Aviv 61361 info @ matar . biz

מטר הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר