תוכן הענינים

עמוד:3

עמוד תרגילים 192 , 2 מדדים מרכזיים 193 א . ממוצע חשבוני 193 ב . חציון 196 ג . שכיח 197 ד . הממוצע והחציון 198 ה . חישוב הממוצע והחציון לקבוצות-ציונים 203 תרגילים 207 . 3 מדדים של פיזור 208 א . טווח-ציונים . 210 ב , סטית-תקן 211 תרגילים 222 . 4 מיתאם 223 א . מיתאם דרגות לפי ספירמו 228 ב . מיתאם r לפי פירסון 231 תרגילים ותרגיל מסכם 234 ג . מהימנות ותקפות 236 פרק שישי : חיבוב מיבחנים על תלמידים - כיצד ? 239 . 1 הפחתת מתח וחרדה 239 . 2 הגשה בלתי שיגרתית , מיבחנים לא שיגרתיים 242 . 3 צורת הטיפול במיבחן 243 , 4 וריאציות בחיבור מיבחן 245 . 5 מיבחן העבודה העצמית 245 . 6 צורת ביצוע המיבחן 246 נספחים : 247 . 1 מיבחו בתורה לכיתה יב' . 248 . 2 מיבחן בביולוגיה לכיתה ט 254 . 3 מיבחן במתמטיקה לכיתה הי , חט 265 ב " רשימה ביבליוגרפית 272 מפתח מונחים 277

הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר