תוכן העניינים

עמוד:ו

תוכן העניינים עמוד מסי פרק וי ; מותנים מקריים . 1 משתנה מקר י חד-ממדי 101 . . 2 התפלגויות חד-ממדיות מיוחדות . 106 . 3 משתנה מקרי דו-ממדי 113 . . 4 משתנים מקריים בלתי תלויים . 121 תרגילים 127 פרק זי : אפיון התפלגויות על ידי מומנטים ו . מושג התוחלת . 130 . 2 תוחלת של פונקצ יה של משתנה מקרי 136 . . 3 תכונות התוחלת . 141 . 4 מושג השונות . 146 . 5 שונות של סכום משתנים מקריים . 154 . 6 משתנים מקרי ים בלתי מתואמים , מקדם המתאם . 160 תרגילים 172 פרק חי : התפלגויות רציפות . 1 הגדרת משתנה מקרי רציף . 177 . 2 דוגמאות למשתנים מקריים רציפים . 183 . 3 ההתפלגות הנורמלית . 188 תרגילים 196 פרק טי : חוקי גבול . 1 הקדמה . 199 . 2 אי-שוויובות מרקוב וציבישב . 201 . 3 התכנסות בהסתברות . 210 . 4 החוק החלש של המספרים הגדולים . 214 . 5 משפט הגבול המרכז י 224 . . 6 הקירוב הנורמלי להתפלגות הבינומית . 227 תרגילים 233 נספח : טבלת ההתפלגות הנורמלית 237

הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר