עולמות התוכן של התכנית

עמוד:7

בשיריה . ח . רב / תי ת כשירות תרבותית קשורה אף היא למושג ההוגנות של מודל האזרחות המשותפת , שכן חוסר הבנה של שונות תרבותית והתייחסות לא נא 1 תה לריב 1 י הזהרות על 1 לים לה 11 ת מחסום 1 מכשול לאוכלוסיות המגיעות מרקע תרבותי שונה , ולמנוע מהן נגישות לתח 1 מי החיים השונים . כשיר 1 ת תרבותית היא אחת מהגישות התיא 1 רטיות 1 הייש 1 מיות בתחום העבודה הבין-תרבותית " / 7 / ( intercultural ) מתייחסת לכשירות התרבותית של אדם א 1 ארגון הפועלים בסביבה מרובת תרבויות וזהויות . היא מוגדרת כמערכת של התנהג 1 י 1 ת , תכונות ונהלים שמאפשרים לארג 1 א ) ן 1 ליחיד ) לפעול באופן יעיל בסיטואציות של מפגש בין-תרבותי . הכוונה היא בעיקר להרכב של ידע ומיומנויות שאנשי המקצוע 1 הארגון נדרשים לפתח כדי להעניק שירות יעיל ללקוחות מתרבויות שונות . בהקשר של תכנית זו הכוונה היא : להכיר בכך שמערכת ההשערות והפרשנ 1 י 1 ת שלט היא תלוית תרבות . הבנה שהתייחסות והכרה בזה 1 ת התרבותית של התלמידים תסייע בקידומם . לדעת שיש צורך להתאים ולפתח "ארגז כלים " נוסף להוראה ולמידה בכיתה הטר 1 גנית . פתיחות לשוטת 1 השפעותיה על המרקם החברתי בכיתה , ועל האווירה הכללית בביה " ס . עיצ 1 ב סביבה המשקפת את האחדות מת 1 ך הש 1 טת . פיתוח דרכי תקשורת יעיל 1 ת עם ה 1 רי התלמידים , על מנת לשפר את רצף הלמידה בין בית הספר לבית . יצוץ שבהקשר של קליטת תלמידים עולים יש לצאת נגד הדעה הרו 1 חת ש " הזמן ע 1 שה את של : " 1 מה שהתלמידים בחר הראשון והשני עוברים כאן ועכשיו ה 1 א קריטי , לא רק להם אלא גם לדורות הבאים . כשירות תרבותית היא לא מטרה כשלעצמה , כי אם אמצעי לשילוב חינוכי וחברתי של אוכלוסיות , והיא מובילה לבניית תנאים הוגנים לאזרחות שווה . מדובר בתהליך למידה מתמשך ולא חד פעמי , שכן החברה הישראלית היא דינמית ומשתנה . גישה זו נחוצה יותר ככל שהמרחק התרבותי והזהות 1 בין הקבוצות גד 1 ל י 1 תר , בד 1 מה למקרה של י 1 צאי אתיופיה בישראל . 2 Lum , D . ( 1999 ) . Cultural Competence Practice . A Framework for Growth and Action . Pacific Grove : Brooks / Cole Publishing Company . Raheim , S . ( 2002 ) . Pathways to power , 2002 : Cultural competence a requirement for Empowerment Practice ( page 95-106 ) .

מכון מרחבים ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר