עולמות התוכן של התכנית

עמוד:6

עולמות התוכן של הת ^ טת תכנית זו מב 01 סת על שני ע 1 למ 1 ת ת 1 כן : מודל של "האזרחות המשותפת " שפותח ע '' י מכ 1 ן מרחבים , ומושג " הכשירות התרבותית " א 1 תו מקדמים ומפתחים כותבי תכנית ז . 1 < וזרח 1 ת משותפת מאפיין מרכזי של העידן המודרני , בעולם כולו ובמדינת ישראל , הינו הרב-גוניות . מרבית בני האדם , שבעבר חי 1 בקהילות הומוגניות ואחידות יחסית , מוצאים עצמם כיום חיים במחיצתם של "אחרים , " אנשים השונים מהם בתרבותם , בדתם , באורחות חייהם ובצבע עורם . אנשים "שונים " רבים חיים בקרבה גדולה ומנהלים חיים המחייבים שית 1 ף וערב 1 ת הדדית . במדינת ישראל גרים כי 1 ם למעלה 7 . 5-מ מיליון אזרחים ואזרחיות , בעלי מגוון רב של זהויות אישיות 1 תרב 1 תי 1 ת . האזרח 1 ת המשותפת של האנשים במדינה מחייבת למידה של דרכים לחיות יחד , לקבל את השונות כגורם חיובי המחזק את החברה , כאשר כולנו לוקחים אחריות לטובת הכלל . במציאות מורכבת זו , עתידנו תלוי במידה רבה ביכולתנו ללמ 1 ד לדבר זה עם זו , להקשיב , לכבד ולתת מק 1 ם לשונ ' 1 ות הרבות שבקרבנו . מודל האזרחות המשותפת של מכון מרחבים מושתת מבחינה ערכית על מושג ההוגנות ועל הקשר שבץ זהות לנגישות . משמעותו היא מתן כבוד והזדמנויות שתת לכולם , ללא הפליה על רקע זהותם . בתוך כך , תכנית ז 1 שואפת לחזק עמדות התנהגותיות "הוגנות " י 1 תר בכיתה 1 בבית הספר 1 בכך ליצור רמת נגישות גבוהה ולאפשר לכל התלמידים לממש את הפוטנציאל האישי שלהם , ללא מכשולים ומחסומים הקש 1 רים לזהותם התרב 1 תית , למוצאם , לצבע העור 1 ע 1 ד . כמ 1 כן , התכנית מציעה מספר פעיל 1 ת 1 י 1 דרכים להעצמה 1 ללקיחת אחריות , על מנת להפוך את התלמידים לפעילים בקידום יצירת סביבה הוגנת בבית ספרם ובקהילתם . ' להרחבה ראו באתר האינטרנט של מרחבים machon-merchavim . org . il

מכון מרחבים ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר