פתח דבר

עמוד:4

מב ^ תכנית ז 1 פותחה עב / ר בתי ספר יס ם"ד 1 הק 1 לטים תלמידים י 1 צאי אתיופיה 1 ע ) לים חדשים 1 כן ילידי הארץ שהוריהם עלו מאתיופיה . ( התכנית עוסקת בנושאים הקש 1 רים לקידום שילובם של התלמידים באותם בתי ספר ולעבודה חינוכית בכיתה רב-גונית . הנחת העבודה של מפתחי התכנית היא שמערכות החינ 1 ך בכלל , ובתי ספר קולטי עלייה בפרט , פ 1 עלים במציאות של שונות תרב 1 תית וריבוי זהויות , ולכך יש השלכות רב 1 ת על התערב 1 ת פדגוגית ודידקטית . השלכה מרכזית של מציאות זו היא שכיום , יותר מתמיד , הצוותים המקצועיים נדרשים לרכ 1 ש ידע ביןתרב 1 תי עשיר 1 לפתח מי 1 מנ 1 יות נ 1 ספ 1 ת על אלו שכבר יש להם , וזאת כדי לתפקד ט 1 ב י 1 תר בסביבה בעלת מאפיינים חברתיים 1 תרב 1 תיים ש 1 נים . הכישורים החדשים האל 1 כוללים בין היתר את היכולת להקנ 1 ת ערכים לקבלת האחר ; להפיג חששות ופחד מהלא מוכר ומהשונה ; לפעול למניעת סטריאוטיפים ודעות קדומ 1 ת ; לבנות יחסי אמ 1 ן 1 תקש 1 רת טובה עם התלמידים ומשפחותיהם , היכולת להכיר תפיס 1 ת תרבותיות אחרות של חינוך והור , ת 1 להבטת תהליך גיבוש הזהות בתנאים של מעבר בץ-תרבות ; להיות מודעים להשפעתם של ההבדלים התרבותיים על המרקם החברתי והחינוכי ; להתייחס למורכבות של הזהויות הקיימות בתוך כל אחד מהתלמידים , ועוד . כל אלה משפיעים על יכ 1 לת 1 של בית הספר ליצ 1 ר אקלים בית-ספרי חי 1 בי כלפי הרבג 1 ני 1 ת של התלמידים , אקלים שיעודד אכפתיות הדדית 1 אזרח 1 ת מש 1 תפת פעילה . בהקשר של א 1 כל ת"ס 1 התלמידים יוצא אתיופיה והוריהם מדובר בהתמודדות של הצ 11 ת החינוכי עם הרקע התרבותי השונה ועם ההבדלים התרבותיים ; התמודדות עם מעורבות ה 1 רית נמ 1 כה וקש" התקש 1 רת אתם ; התחשבות ביחסי ע 1 לים 1 - תיקים ; מתן תשומת לב מיוחדת לתהליך בניית הזהות במעבר בין-תרב 1 תי ולהשפעתו המכרעת על הדימוי העצמי של התלמידים , וכדומה . יצוץ שהתייחסות מצומצמת סביב מאפיינים תרבותיים ומנהגים בלבד , כגון ערב עדות או חגיגת יום הסיגד , אינה מספקת ולא נוגעת ברובד העמ 1 ק של הזהות התרבותית ומשמעותה . התכנית מציעה מגוון רחב של פעילויות 1 שיעורים בסוגיות הנ " ל , והיא חלק מהמאמץ לקידום האזרח 1 ת המשותפת בישראל .

מכון מרחבים ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר