מרכזיותו של החינוך העברי ב'בית הלאומי' המוקם בארץ־ישראל.

עמוד:1

מרכזיותו של החינוך העברי ב'בית הלאומי' המוקם בארץ ישראל . מעטים הפרקים בתולדותיה של אומה , שבהם זוכה החינוך לשימת לב רבה ולהכרה בכוח השפעתו . לייחוד שכזה זכה החינוך הלאומי היהודי בתקופת 'הבית הלאומי , ' מסיומה של מלחמת העולם הראשונה ועד להקמתה של מדינת ישראל . וזאת — בגלל שתי סיבות עיקריות : ( א ) מערכת החינוך הפכה לאחד ממגשימי הישות של תנועת התחייה הלאומית בארץ הלכה למעשה ; ( ב ) מחינוך זה , כהתגבשותו ציפו , יותר מאשר מכל תחום חברתי אחר , לסייע ביצירתה של אחדות לאומית על יסודות חברתיים ותרבותיים משותפים . כפי שאמר שמריהו לוין בישיבת 'הועד הפועל הציוני' ב 3 בספטמבר : 1919 'עבודת החינוך היא העבודה המדינית הטובה ביותר . זהו תפקיד עצום ליצור בארץ ישראל דור אחיד' החשיבות שיוחסה לתהליך ולתכלית כאחד הפכה את החינוך הלאומי לאחד ממוקדי המאבק והדיון בארץ כל שנות המנדט . החינוך היה * פרופסור שמעון רשף ז"ל , ממעצבי ההיסטוריה של החינוך בישראל , התחיל במלאכת כתיבתו של פרק זה ולא הצליח לסיימה בשל מחלתו ופטירתו בעקבותיה בי"א באב תשמ"ח . כמי שהכיר את עבודתו מקרוב ואף ממשיך להעמיק כחלקים ממנה , נעניתי ברצון לבקשה לההדיר ולהשלים את החסר , וזאת מבלי שיכולתי להתייעץ עם הכותב הראשון . בנסיבות אלה נשארתי נאמן ככל יכולתי לכתב היד שנותר עדיין בטיוטה , ולמעט השמטות ניסוח מעטות , תיקונים ביבליוגרפיים ותיקונים אחרים שהתבקשו מאליהם , ושינוי מיקומו של סעיף אחד , נשאר הנוסח המקורי בעינו . עיקר חלקי היה בהשלמת החסר . לאורך כל המקור נוספו קטעים חסרים המבוססים על מחקרים עדכניים ; מספר סעיפים שחסרו הושלמו ( חלקים בזרמים בחינוך התיכוני ובחינוך הגבוה ; תנועות הנוער והחינוך המשלים ; חינוך המבוגרים ; הסיכום ;( תיאורים קצרים של מוסדות חינוך אופייניים ו / או ייחודיים הובאו בסיומם של הסעיפים העוסקים ברמות החינוך השונות ; הביבליוגרפיה הושלמה ועודכנה , והציונים הביבליוגרפיים נכתבו . את כל אלה , שלא הספיק שמעון רשף ז"ל לכתוב , ניסיתי לארוג לכללו של הפרק העוסק בחינוך העברי בארץ ישראל בתקופת המנדט . האחריות על התוספות ובמידה רבה — על השלם ( כך אקווה ) — כולה עלי . תקוותי , שאכן הצלחתי להיות נאמן לרוח המאמר במקורו ובכך להביא לידי גמר את תרומתו האחרונה של שמעון , בן בלפוריה , איש החינוך ההתיישבותי , חוקר באוניברסיטת תל אביב , ממעצבי האוטונומיה בחינוך בישראל , עמית וחבר . יובל דרור 1 פרוטוקולים של הועד הפועל הציוני , א , תשל"ה , עמ' . 219 מבוא *

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר