פתיחה

עמוד:5

פתיחה בספר זה מוגש לקורא מבחר מתוך המאמרים על השירה והדראמה העברית שפרסמתי בשנים . 1978—1931 הם כונסו כאן בשני כרכים וסודרו לפי סדרם הכרונולוגי של המשוררים והשירים הנדונים בהם . הכרך הראשון נתייחד לפיוט הארץ ישראלי הקדום ולמשוררי ספרד ודרום צרפת בימי הביניים' השני דן בשירה העברית שבאיטליה מראשיתה עד לשנת 1800 בקירוב' וכמו כן בדראמה העברית בתקופה הקדומה' היינו בין המאות השש עשרה והשמונה עשרה . בכותבי את המאמרים הללו לא תיכננתי אותם בפרקים בתוך ספר כולל' שיופיע ביום מן הימים ; כל מאמר עומד אפוא בפני עצמו . ואם םידרתים כאן לפי סדר הזמנים' עשיתי זאת לנוחות המשתמשים בהם . אין אפוא צורך להדגיש , שהספר אינו מציע היסטוריה רצופה של השירה העברית בארץ ישראל' ספרד ואיטליה' אלא רק אבניבניין לחיבורה של היסטוריה כזו . המאמרים בספר שייכים רובם ככולם לשני תחומים : קורות הספרות' וחקר היצירה הספרותית וניתוחה . מטעמים שונים החלטתי שלא לכלול במבחר זה פרסומים מתחומי מחקר אחרים' שבהם פעלתי ' כגון חקר המקורות לשירתנו' היינו תיאור מפורט של כתבי יד של שירים' עריכת מהדורות מדעיות של דברי שירה ופיוט לפי כתבי יד בצירוף חילופי גרסאות וביאורים' מהדורות שפורסמו בכתבי עת ובאוספים שונים' להוציא אלה שהופיעו כספרים בפני עצמם . מבחר זה אמנם כולל קצת מאמרים' שבנוסף על מחקרים היסטוריים וספרותיים יש בהם גם רשימות של שירים' ולעתים אף מהדורות מדעיות של טקסטים . אם תוספות אלה משתרעות על פני עמודים רבים ( למשל במאמרים 'הקרב בין בהמות ולויתן / וייצחק בךמר שאול ( ' הושמטו הן כאן' וההשמטה צוינה' כמובן' בגוף המאמרים . ברם יש שתוספת הטקסטים או רשימות השירים תופסת מקום מועט בלבד' ואז לא נהגתי לפי חומר הדין והשארתיה במקומה ( כגון במאמרים 'שירי אבךכילפון / יהשיר על לקיית המאורות . ( ' לקראת מהדורה חדשה זו עברתי על כל המאמרים הכלולים בה' השתדלתי לשוות צורה אחידה לכתיב העברי ולתעתיק המלים הלועזיות שבהם . לפי הצורך שיניתי קצת בסגנון הדברים' והוספתי פה ושם כותרות או מספרים בפתיחות פרקי המאמרים . תיקונים מעין אלה הוכנסו בעיקר במאמרים שראו אור לפני ארבעים שנה ויותר . מקצת המאמרים המכונסים בספר שייך לסוג המסות' הווי אומר' הם נוסחו בצורה שנוחה לא רק למלומדים אנשי המקצוע' אלא גם לקהל המשכילים הרחב . ואמנם' השתמשתי ברוב המאמרים האלה כבחומר להרצאות בציבור קודם שנמסרו לדפוס . ברם תוכנן של המסות מבוסס על מחקרים שמסקנותיהם לא פורסמו לפני כן .

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר