From the editors

הספר אלימות אילמת - גברים כקורבנות מבקש לזרות אור על שתי תופעות המשיקות זו לזו אשר אינן זוכות להכרה ולתשומת הלב הראויה : אלימות נשית המופנית כלפי גברים , וגברים הנופלים קורבן לפגיעה ולהתעללות - פיזית , נפשית או אחרת . בהיעדר שיח ציבורי , נוצר הרושם כי התופעות אינן מתקיימות ; אלא שבחינה מקיפה מגלה ממצאים מפתיעים ומדאיגים בדבר היקפן , ממדיהן וגווניהן של בעיות חברתיות כאובות אלה . המאמרים שבספר מייצגים את הקולות השונים של גברים שנפלו קורבן לאלימות ולהתעללות מסוגים שונים , אשר קולם מושתק וזעקתם אילמת . בכך , אנו מבקשים לעורר מודעות לתופעת הקורבנ וּ ת הגברית ; להציע בחינה מחודשת של ההבניות החברתיות ושל הנחות היסוד בשיח החברתי והאקדמי ביחס לחלוקת התפקידים המגדרית בהקשר של אלימות בין זוגית ; להציף את בעיית החסר המחקרי ; ולהצביע על הכשל של מערכות החוק , האכיפה והטיפול בהתמודדות עם הנושא והשלכותיו . לספר שני חלקים . חלקו הראשון מוקדש לנושא גברים כקורבנות לאלימות במערכת הזוגית , וחלקו השני עוסק בגברים כקורבנות לסטראוטיפים חברתיים . המאמרים נכתבו על ידי מומחים ישראלים בעלי שם באקדמיה ובשדה המחקר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל