לוח :3 מתאמים בין אחיזה במיתוסי אונס לבין התפיסות הסטראוטיפיות והעמדות כלפי מין