לוח :2 ממוצעים וסטיות תקן של תפיסות סטראוטיפיות ועמדות כלפי מין, על פי קבוצה