לוח :1 ממצאים משישה מחקרים שבוצעו בקרב האוכלוסייה הכללית שמצביעים על דומיננטיות האלימות ההדדית בקרב בני זוג אלימים