נמצאו 81 ספרים בקטגוריה
לכל הספרייה
מאת: יהושע וייסטוך
תיאור: כיצד הצליחו ח כמי המשנה והתלמוד להנהיג את עמם ביד רמה, ועם זאת בגובה העיניים? האם עשו הם שימוש ברשתות חברתיות תקפות לזמנם? באיזה אופן התמודדו עם התנגדויות? ואילו מודלים ניהוליים עכשווייםמאירים את הנהגת החכמים דאז? הספר רועה עדרו בוחן את נושא המנהיגות והניהול של חכמי המשנה והנשיאים, תוך שהוא עוסק בחקר תולדות החברה היהודית בארץ ישראל בימי המשנה ובראשית ימי התלמוד. הספר, המבוסס על מחקר מעמיק, משלב היבטים היסטוריים, ארכיאולוגיים וסוציולוגיים עם כלי מחקר חדשניים מתחומי מדעי הניהול. עיקר המקורות ששימשו למחקר הנם פרקים מספרות חז”ל, שאינם היסטוריים ושאינם מספקים תשובות הולמות לשאלות על המנהיגות ועל הניהול שאפיינו את פעילותם של הנשיאים ושל החכמים. על כן נבחנו המקורות  באמצעות כלים מדעיים שאפשרו את זיהוי האישים אשר שימשו כמנהיגים וכמנהלים, כמו גם את התפקידים הציבוריים שסייעו בידיהם לממש את חזונם ואת פועלם בחברה ובקשריה החיצוניים. לראשונה נפרסת לעיני הקורא תמונה רחבה של היבטי המנהיגות, הניהול והמנהל בעידן הנחקר, המבוססת על תובנות היסטוריות חדשות. תובנות אלה מאפשרות להסביר מרכיבים במאורעות התקופה, שעד כה קשה היה לפרש אותם, את מניעיהם ואת התוצאות שאליהן הובילו, ולהבינם. כן ניתן לתפוס באופן מעמיק יותר את הפעילויות האנושיות, בעיקר את אלה של מנהיגות החברה היהודית בארץ ישראל. בכך מועשר המחקר ההיסטורי בכיוונים חדשים שטרם נדונו כראוי. דומה כי הספר עשוי לתרום להבנת אותם היבטים בקרב חברות נוספות באגן הים התיכון.
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: בלהה ניצן
תיאור: כתבי מגילות מדבר יהודה, שנתגלו במערות על יד ח'רבת קומראן בחוף המערבי של ים המלח, חושפים ידיעות השופכות אור על הגותו של אחד הזרמים הדתיים היהודיים בשלהי ימי הבית השני, ועל מרקם היחסים הדתיים והחברתיים הפנים-יהודיים בתקופה זו. הידיעות על תופעות אלו בתולדות ישראל, המופיעות בקיצור ובהכללה בכתביהם ההיסטוריים של יוסף בן מתתיהו ופילון האלכסנדרוני, ובספרים החיצוניים מתקופה זו, מורחבות ומתבהרות באמצעות חקר המגילות. אסופת המאמרים הנכללים בספר זה עוסקת בהתפתחויות התאולוגיות וההלכתיות שהתחוללו בזרמי היהדות השונים בימי הבית השני, מן היסודות המקראיים ועד לשאיפות להגשמתם, בתנאים שיבטיחו את קיום החיים היהודיים לנצח. סביב נושאים אלו נוצרו בקרב הזרמים השונים השקפות עולם שונות, שעליהן ניתן ללמוד מן הספרות של תקופה זו שהגיעה לידינו במגילות השונות. המחקרים בספר זה מוקדשים בעיקרם להשקפת העולם ולהגשמתה בחיי המעשה של עדת היחד מקומראן, כפי שנלמדו מכתביה של עדה זו. השוואת השקפה זו עם פרטים בהשקפותיהם ובהלכותיהם של חז"ל, שכבר החלו להתגבש בתקופת בית שני, מלמדים על המתרחש בתקופה זו בהתגבשות היהדות הבתר-מקראית. כך מאפשרות לנו מגילות קומראן להשלים מידע שנעלם מעינינו כל עוד ניזונו ידיעותינו על תהליך זה רק מן הספרים החיצוניים ומספרות חז"ל, שנכתבה יותר ממאה שנים לאחר חורבן בית שני.
יד יצחק בן-צבי
מאת: שרה יפת
תיאור: לאחר שנים רבות שבהן הייתה תקופת שיבת ציון (שכונתה גם 'התקופה שלאחר הגלות' או 'התקופה הפרסית') תקופה נידחת וחסרת חשיבות בלימוד המקרא, הן במסורת הלמדנית היהודית והן במחקר המדעי של המקרא, חל בעשרות השנים האחרונות שינוי דרמטי ביחס אליה, בעיקר במחקר המקרא הבינלאומי. מחקרים מן העת האחרונה מאירים לאט-לאט את תולדותיה של התקופה, את ספרותה ואת אופייה, ומבהירים גם את חשיבותה של התקופה להמשך קיומו של עם ישראל וגם את תפקידה בעיצוב הזהות הישראלית, בייצובה ובקידושה של הספרות המקראית ובהתפתחותה של דת ישראל. ההתעוררות במחקר תקופת שיבת ציון ניכרת גם במחקר המקרא בישראל, אם כי עדיין במידה פחותה יותר, וספר זה נועד למלא במקצת את החסר. בספר נכללו רוב מחקריה של פרופ' שרה יפת על תקופת שיבת ציון, וכונסו בו שלושים וחמישה חיבורים: שלושים ושלושה מאמרים ושתי הרצאות, שפורסמו במקורם באנגלית, או בעברית ובאנגלית בעת אחת. מצד תוכנם ועניינם כל המחקרים מבטאים כהלכה את מצב המחקר בזמן חיבורם, אלא שלאחר התקנה חדשה ועריכה קפדנית, הם מעמידים כאן חיבור אחיד ושלם, שפרקיו מצטרפים זה לזה ומשלימים זה את זה. פרקי הספר סודרו לפי נושאיהם ותוכנם וקובצו בארבעה שערים: מאמרים שעניינם בתקופת שיבת ציון בכללותה, מאמרים שיוחדו לספרות ההיסטורית שנכתבה בתקופת שיבת ציון, מאמרים שעניינם בספר עזרא-נחמיה, ומאמרים על ספר דברי הימים. עם זאת, החלוקה אינה 'הרמטית' ויש פה ושם 'נזילה' של הדיון משער לשער. בכל השערים נכללו במאמרים נושאים השוואתיים למיניהם. הספר מרים תרומה רבת-חשיבות ועניין לידע על תקופת שיבת ציון ולמחקר שיוחד לה. יש בו כדי לשמש כלי עזר שאין ערוך לו לסטודנטים באוניברסיטאות ובמכללות, למורים ולתלמידים בבתי הספר התיכוניים, ולכל מי שיש לו עניין במקרא ובתולדות ישראל בעת העתיקה.
מוסד ביאליק
מאת: שרה יפת
תיאור: לאחר שנים רבות שבהן הייתה תקופת שיבת ציון (שכונתה גם 'התקופה שלאחר הגלות' או 'התקופה הפרסית') תקופה נידחת וחסרת חשיבות בלימוד המקרא, הן במסורת הלמדנית היהודית והן במחקר המדעי של המקרא, חל בעשרות השנים האחרונות שינוי דרמטי ביחס אליה, בעיקר במחקר המקרא הבינלאומי. מחקרים מן העת האחרונה מאירים לאט-לאט את תולדותיה של התקופה, את ספרותה ואת אופייה, ומבהירים גם את חשיבותה של התקופה להמשך קיומו של עם ישראל וגם את תפקידה בעיצוב הזהות הישראלית, בייצובה ובקידושה של הספרות המקראית ובהתפתחותה של דת ישראל. ההתעוררות במחקר תקופת שיבת ציון ניכרת גם במחקר המקרא בישראל, אם כי עדיין במידה פחותה יותר, וספר זה נועד למלא במקצת את החסר. בספר נכללו רוב מחקריה של פרופ' שרה יפת על תקופת שיבת ציון, וכונסו בו שלושים וחמישה חיבורים: שלושים ושלושה מאמרים ושתי הרצאות, שפורסמו במקורם באנגלית, או בעברית ובאנגלית בעת אחת. מצד תוכנם ועניינם כל המחקרים מבטאים כהלכה את מצב המחקר בזמן חיבורם, אלא שלאחר התקנה חדשה ועריכה קפדנית, הם מעמידים כאן חיבור אחיד ושלם, שפרקיו מצטרפים זה לזה ומשלימים זה את זה. פרקי הספר סודרו לפי נושאיהם ותוכנם וקובצו בארבעה שערים: מאמרים שעניינם בתקופת שיבת ציון בכללותה, מאמרים שיוחדו לספרות ההיסטורית שנכתבה בתקופת שיבת ציון, מאמרים שעניינם בספר עזרא-נחמיה, ומאמרים על ספר דברי הימים. עם זאת, החלוקה אינה 'הרמטית' ויש פה ושם 'נזילה' של הדיון משער לשער. בכל השערים נכללו במאמרים נושאים השוואתיים למיניהם. הספר מרים תרומה רבת-חשיבות ועניין לידע על תקופת שיבת ציון ולמחקר שיוחד לה. יש בו כדי לשמש כלי עזר שאין ערוך לו לסטודנטים באוניברסיטאות ובמכללות, למורים ולתלמידים בבתי הספר התיכוניים, ולכל מי שיש לו עניין במקרא ובתולדות ישראל בעת העתיקה.
מוסד ביאליק
מאת: בנימין לאו
תיאור: דור המייסדים של תקופת התלמוד הסתלק מן העולם והגיעה שעתם של תלמידיהם לשאת בעול ההנהגה. לקראת סוף המאה השלישית לספירה הולכת ומתפתחת התופעה שעתידה להיות הסמל של עולם הלימוד היהודי. נולד מוסד "הישיבה". הכרך החמישי של סדרת "חכמים" מתחקה אחר מפנה זה בעולמם של חכמים. עולם הישיבות הסיט את המוקד מלימוד בצלו של חכם גדול אל לימוד במוסד קבוע שהעומדים בראשו מתחלפים אך הוא נשאר על מקומו. מכאן ואילך לא חכם זה או אחר נמצאים במרכז אלא הישיבה, כלומר השיטה והאופי, כפי שאלה עוצבו על ידי ראשיה הראשונים. כך למשל ישיבת סורא מתבדלת מישיבת פומבדיתא בשיטת הלימוד, אך שתיהן שונות מאוד מדרכו של רב נחמן במחוזא, הספוגה בתרבות קוסמופוליטית. אל מול הישיבות הצומחות בבבל מתמודדת ישיבת טבריה בארץ ישראל על המשך ההגמוניה, כשלנגד עיניה צומחת לפלא הנצרות ההולכת ומתעצמת. בתקופה שבה אין בידול והפרדה בין הישיבה לבית הדין חושפים הטקסטים התלמודיים תמונה עשירה של חיי היהודים ושל מערכות החשיבה המשפטית והערכית שניווטו אותם, מערכות שמוסיפות להיות משמעותיות עד ימינו אלה.
משכל (ידעות  ספרים)
מאת: טל אילן, ורד נעם
תיאור: המקור ההיסטורי העיקרי והחשוב ביותר לתולדות ימי הבית השני הם שני ספריו המרכזיים של יוסף בן מתתיהו (פלאוויוס יוספוס), 'מלחמת היהודים' ו'קדמוניות היהודים', שנכתבו ביוונית בעיר רומא בשליש האחרון של המאה הראשונה לספירה. רשמיה של תקופה סוערת זו פזורים למקוטעין גם בתוך ספרות חז"ל – היצירה הבתר-מקראית הבולטת והמקיפה ביותר, שהשתמרה לדורות כנכס המרכזי של העם היהודי אחרי המקרא, ונתנה ביטוי לאורחות החיים, לאמונות ולדעות ואף להדי האירועים שחוו היהודים בזמנם של החכמים ובזמנים שקדמו להם. הספר המוגש בזה בוחן מקרוב את תופעת המסורות המקבילות על ימי הבית השני בכתבי פלאוויוס יוספוס ובספרות חז"ל. הכרך הראשון עוסק באירועים שהתרחשו בכארבע מאות השנים שמכיבושי אלכסנדר מוקדון ועד המרד הגדול.
הכרך השני עוסק באירועים הדרמטיים של ארבע שנות המרד, עד חורבן הבית.
יד יצחק בן-צבי
מאת: טל אילן, ורד נעם
תיאור: המקור ההיסטורי העיקרי והחשוב ביותר לתולדות ימי הבית השני הם שני ספריו המרכזיים של יוסף בן מתתיהו (פלאוויוס יוספוס), 'מלחמת היהודים' ו'קדמוניות היהודים', שנכתבו ביוונית בעיר רומא בשליש האחרון של המאה הראשונה לספירה. רשמיה של תקופה סוערת זו פזורים למקוטעין גם בתוך ספרות חז"ל – היצירה הבתר-מקראית הבולטת והמקיפה ביותר, שהשתמרה לדורות כנכס המרכזי של העם היהודי אחרי המקרא, ונתנה ביטוי לאורחות החיים, לאמונות ולדעות ואף להדי האירועים שחוו היהודים בזמנם של החכמים ובזמנים שקדמו להם. הספר המוגש בזה בוחן מקרוב את תופעת המסורות המקבילות על ימי הבית השני בכתבי פלאוויוס יוספוס ובספרות חז"ל. הכרך הראשון עוסק באירועים שהתרחשו בכארבע מאות השנים שמכיבושי אלכסנדר מוקדון ועד המרד הגדול.
הכרך השני עוסק באירועים הדרמטיים של ארבע שנות המרד, עד חורבן הבית.
יד יצחק בן-צבי
מאת: אלכסנדר קוליק
תיאור: המאמרים הרואים אור בכרך הראשון של הסדרה עוסקים בתולדות היהודים בשטחיה העתידיים של רוסיה, מימי קדם ועד להיווצרותה של המדינה הרוסית; בנוכחות היהודית ברוסיה הקדומה; ביחסי היהודים עם רוסיה המוסקבאית ועם הקיסרות המוקדמת, ובמגעים התרבותיים בין היהודים לסלבים המזרחיים בימי הביניים.
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי
מאת: ישעיהו גפני
תיאור: קווי יסוד לאופיה של הקהילה היהודית בבבל והנהגתה בתקופת התלמוד, ובעיקר המצב המדיני והחברתי המיוחד של קהילה זו, תוך עיון במבחר מקורות מן הספרות הרלבנטית.
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי
מאת: כנה ורמן, אהרן שמש
תיאור: בכמה מקומות מתארים מחברי מגילות קומראן את פרשנותם ההלכתית לחוקי התורה כגילוי נסתרות. הספר 'לגלות נסתרות' הוא מסע אל נבכי ההלכה של העדה שבקרבה התחברו המגילות, ואל תולדות ההלכה בתקופת הבית השני ואחריה. בחלקו הראשון של הספר פורשׂים המחברים את היסודות התאולוגיים של ההלכה במגילות, את הפרקטיקות הפרשניות שנקטו מחבריהן ואת דרכי הצגתן בחיבורים – הכול על רקע ידיעותינו על ההלכה שנהגה בקרב קבוצות אחרות בתקופת הבית השני מזה, ועל רקע ספרות חז"ל המאוחרת יותר מזה. בחלקו השני של הספר מובאים דיונים מפורטים, טקסטואליים ופרשניים, בפרקי הלכה מתחומים שונים: הלכות אישות ומשפחה, תרומות ומעשרות, הלכות העדה וחבריה, ומועדי השנה.
'לגלות נסתרות' הוא הספר העברי הראשון העוסק במאפייניה של ההלכה ובפרטיה המופיע לאחר שהסתיים פרסומם של כל קטעי המגילות ממערות קומראן, ומחבריו משתמשים שימוש אינטנסיבי מושכל בכל הממצאים העומדים לרשותם.
מוסד ביאליק
מאת: אלי ויזל
תיאור: כשני נחלים הם שני התלמודים שבידינו - הבבלי והירושלמי, שניהם יוצאים ממעיין אחד - המשנה - ולשניהם מטרה אחת: לגבש ולעצב את ההלכה. הנתיב שכל אחד מהם סולל מייצג דיונים רב-דוריים ורב-קוליים שהשמיעו אותם חכמים שסיכומי דיוניהם, הגותם ופסיקתם בשילוב דברי עיון ואגדה יצרו את התלמוד - היצירה היהודית הגדולה והחשובה ביותר בכל הזמנים. חכמים אלה הם שעיצבו את זהותו, דרכי חייו ותוכני אמונתו של העם היהודי במשך הדורות. בספר הנשמה התלמודית מפגיש אותנו אלי ויזל עם הדמויות שחיו בארץ ישראל ובבבל לפני 1,600 שנה ויותר. דמויות מיתיות, המלוות את עם ישראל זה מאות בשנים, מקבלות כאן זהות של בשר ודם על מעלותיהן ועל חולשותיהן, כפי שנראו אז וכפי שרואים אותן בימינו.  (מן המעטפת האחורית).
משכל (ידעות  ספרים)
מאת: משה בר
תיאור: אסופת המאמרים המוגשת בזה כוללת חלק ממאמריו של פרופ’ משה בר ז"ל שנתפרסמו בחייו. במחקריו הוא דן בתולדות עם ישראל בתקופת בית שני, המשנה והתלמוד בארץ ישראל ובבבל. הוא היה מחשובי החוקרים של תקופה זו ותרומתו רבה להבנת התהליכים ההיסטוריים בתקופה הנידונה. הנושאים המרכזיים שהעסיקו את פרופ’ בר במחקריו היו קשורים בחקר ההנהגה והחברה במרכזים היהודיים בארץ ישראל ובגולת בבל בתקופת בית שני, המשנה והתלמוד. הוא דן גם בשאלות היסטוריות אחרות הנוגעות בתולדות התקופה. תרומתו המדעית רבת פנים היא, והוא סלל דרכים חדשות במחקר, תוך שהוא מסתמך על חוקרים שקדמו לו, ומשלב בעבודתו את תפיסתו החברתית המיוחדת. (מתוך גב הספר).
הוצאת אוניברסיטת בר אילן
מאת: שמעון דר, יגאל טפר, זאב ספראי
תיאור: אום ריחן - עיירה כפרית השוכנת בצפון השומרון, מסוף ימי בית שני ותקופת המשנה.
שרידיה נסקרו והוכנה מפה מפורטת של הבתים, הסימטאות, בתי המלאכה, מבני ההגנה ובורות המיים של היישוב.
במקביל למחקר הארכיאולוגי של היישוב וסביבתו החקלאית נידונים המקורות התלמודיים, השופים אור על מבנה היישוב ואופיו האדריכלי החברתי.
החברה להגנת הטבעהקיבוץ המאוחד
מאת: יגאל טפר, יותם טפר
תיאור: בימים שבהם עמד בירושלים בית המקדש, שימשו העיר ומקדשה מוקד עלייה לרגל להמוני בית ישראל.
במועדים קבועים עלו ברגל בני ישראל, ממקומות מושבם ברחבי הארץ ובתפוצות, מהלך מספר ימים בשיירות של אלפי אנשים - גברים, נשים וטף - בדרכם אל המקדש.
בספר תועדו עשרות מעלות מדורגים ברחבי ארץ ישראל, ונבדק היחס בין הסלילה הרומית האימפריאלית לדרכי עולי הרגל בימי הבית השני.
תיאור הדרכים האלה ממחיש את התופעה של העלייה לרגל ומעניק למנהג היהודי עתיק היומין הזה, משמעות מחודשת.
ההיסטוריון, יוסף בן מתתיהו כינה את מעלה בית חוֹרוֹן – דרך מסורתית שהלכו בה עולי הרגל אל ירושלים בשם הציורי:
"(דרך) נושאת עם". הכינוי ההיסטורי הזה נתן את השראתו לשם של ספרנו.
יגאל ויותם טפר, אב ובנו, מחברי הספר הולכים שנים רבות בדרכים הקדומות והמסורתיות של עולי הרגל לאורכה ולרוחבה של הארץ, ופעילים גם בצוות המחקר של הכבישים הרומיים באוניברסיטת תל אביב.
בספרם מתוארת התופעה הארכיאולוגית הייחודית של המעלות המדורגים והחצובים לאורכן של הדרכים הקדומות והמסורתיות בארץ, המתכנסות כמניפה גדולה, מקצוות הארץ אל ירושלים.
הקיבוץ המאוחד
מאת: אברהם שליט
תיאור: בפתח ספרו מביא המחבר אמירה משל שילר: "חיבתם של אלה ושנאתם של אלה עממו את דמות-דיוקנו, ועדיין היא רופפת בדברי הימים".
מטרת המחבר היא לתת תיאור אובייקטיבי וחסר פניות על תקופת שלטונו של הורדוס, על הרקע לעלייתו לשלטון ועל יחסיו עם עם ישראל.
מוסד ביאליק
מאת: אלי שילר
תיאור: "אריאל" הוא כתב העת הוותיק ביותר לידיעת הארץ. מרבית החוברות מוקדשות לנושא מרכזי והן משמשות מעין מדריך שלם וייחודי לאתרים המתוארים.
המאמרים הכתובים ברובם ע"י חוקרים מן השורה הראשונה, מוגשים בלשון בהירה, ובאופן השווה לכל נפש, והם מלווים באיורים ובתצלומים רבים.החוברות מהוות כלי עזר ראשון במעלה בחוגים לידיעת הארץ ולכל העוסקים בלימוד ארץ ישראל ועברה.
חוברת זו כוללת מבחר מגוון של מאמרים בגיאוגרפיה, גיאוגרפיה היסטורית ומקצועות נלווים.
הוצאת ספרים אריאל
מאת: גבריאל ברקאי, אלי שילר
תיאור: "אריאל" הוא כתב העת הוותיק ביותר לידיעת הארץ. מרבית החוברות מוקדשות לנושא מרכזי והן משמשות מעין מדריך שלם וייחודי לאתרים המתוארים.
המאמרים הכתובים ברובם ע"י חוקרים מן השורה הראשונה, מוגשים בלשון בהירה, ובאופן השווה לכל נפש, והם מלווים באיורים ובתצלומים רבים.החוברות מהוות כלי עזר ראשון במעלה בחוגים לידיעת הארץ ולכל העוסקים בלימוד ארץ ישראל ועברה.
חוברת זו כוללת מבחר מגוון של מאמרים בגיאוגרפיה, גיאוגרפיה היסטורית ומקצועות נלווים.
הוצאת ספרים אריאל
מאת: גבריאל ברקאי, אלי שילר
תיאור: "אריאל" הוא כתב העת הוותיק ביותר לידיעת הארץ. מרבית החוברות מוקדשות לנושא מרכזי והן משמשות מעין מדריך שלם וייחודי לאתרים המתוארים.
המאמרים הכתובים ברובם ע"י חוקרים מן השורה הראשונה, מוגשים בלשון בהירה, ובאופן השווה לכל נפש, והם מלווים באיורים ובתצלומים רבים.החוברות מהוות כלי עזר ראשון במעלה בחוגים לידיעת הארץ ולכל העוסקים בלימוד ארץ ישראל ועברה.
חוברת זו כוללת מבחר מגוון של מאמרים בגיאוגרפיה, גיאוגרפיה היסטורית ומקצועות נלווים.
הוצאת ספרים אריאל
תיאור: מגילת הבשורה על פי תומא נתגלתה רק ב – 1945, אולם היא נכתבה כעשרים שנה בלבד לאחר מותו של ישוע – לפני כל ספרי הבשורה המוכרים לנו ב'ברית החדשה' ולכן היא התיעוד המוקדם ביותר המצוי בידינו הקשור לאדם ששימש כמקור לדת הגדולה בעולם.
ייחודיותה היא בכך שזו הבשורה היחידה שבה ישוע מדבר ישירות לתלמידיו, ולא להמונים, וכך פסוקיה 'קיצוניים' יותר במובן שמשמעותם מרחיקת לכת הרבה יותר.
כרמל
מאת: שמואל ספראי
תיאור: בפרק הראשון מייחד המחבר מבוא מקיף המאיר את פרשת חייו רבת התמורות של ר' עקיבא.
במבחר המקורות המעלים את תולדות חייו של ר' עקיבא נבחרו אלה המייחדים את דרכו בהלכה ובאגדה.
מוסד ביאליק
מאת: אריה כשר
תיאור: בעוד שיתר כתביו נושאים מעיקרם אופי היסטוריוגרפי, חיבור זה הוא פולמוסי ואפולוגטי, ותכליתו להוכיח את קדמות העם היהודי, להזם את עלילות השטנה שרווחו נגדו בעולם היווני והרומי, להבליט את דברי השבח עליו, להגן על זכויות יהודי התפוצה ועל מעמדם המשפטי, ולהדגיש את תרומתה של תורת משה ועדיפותה על שאר החוקות בענייני מוסר, צדק ואמונה.
זהו אחד החיבורים הבודדים מסוגו בספרות היהודית ההלניסטית, שבו הוצעה שיטה שלמה ומשוכללת להתנצחות עם שונאי ישראל, שהנמקותיה מצטיינות ברוחב יריעה, בשנינות, בתכסיסנות ובחריפות המחשבה, ומעל לכל במקוריות ובתעוזה, במטרה לזקוף קומתם של יהודים גם בעידן הקשה של חורבן הבית השני.
במאה השנים האחרונות לא נכתב מחקר מקיף, שיציע פרשנות שיטתית ל'נגד אפיון' ויעמיד את הפולמוס והאפולוגטיקה שלו במרכז ההתעניינות. מאחר שהתרגום העברי הקיים מיושן וכתוב בלשון משכילית ומסורבלת, אינו ערוך לפי פסקאות וכולל רק הערות קצרות ומעטות, מציע החיבור הזה תרגום עברי חדש, מחולק לפסקאות ומלווה בפירושים היסטוריים וספרותיים נרחבים.
אריה כשר הוא פרופסור להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל-אביב, חוקר תקופת הבית השני.
ספריו הבולטים הם: יהודי מצרים ההלניסטית והרומית, תל-אביב תשל'ט ; כנען, פלשת, יוון וישראל, ירושלים 1988 ; אדום, ערב וישראל, ירושלים 1988.
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי
מאת: אריה כשר
תיאור: בעוד שיתר כתביו נושאים מעיקרם אופי היסטוריוגרפי, חיבור זה הוא פולמוסי ואפולוגטי, ותכליתו להוכיח את קדמות העם היהודי, להזם את עלילות השטנה שרווחו נגדו בעולם היווני והרומי, להבליט את דברי השבח עליו, להגן על זכויות יהודי התפוצה ועל מעמדם המשפטי, ולהדגיש את תרומתה של תורת משה ועדיפותה על שאר החוקות בענייני מוסר, צדק ואמונה.
זהו אחד החיבורים הבודדים מסוגו בספרות היהודית ההלניסטית, שבו הוצעה שיטה שלמה ומשוכללת להתנצחות עם שונאי ישראל, שהנמקותיה מצטיינות ברוחב יריעה, בשנינות, בתכסיסנות ובחריפות המחשבה, ומעל לכל במקוריות ובתעוזה, במטרה לזקוף קומתם של יהודים גם בעידן הקשה של חורבן הבית השני.
במאה השנים האחרונות לא נכתב מחקר מקיף, שיציע פרשנות שיטתית ל'נגד אפיון' ויעמיד את הפולמוס והאפולוגטיקה שלו במרכז ההתעניינות. מאחר שהתרגום העברי הקיים מיושן וכתוב בלשון משכילית ומסורבלת, אינו ערוך לפי פסקאות וכולל רק הערות קצרות ומעטות, מציע החיבור הזה תרגום עברי חדש, מחולק לפסקאות ומלווה בפירושים היסטוריים וספרותיים נרחבים.
אריה כשר הוא פרופסור להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל-אביב, חוקר תקופת הבית השני.
ספריו הבולטים הם: יהודי מצרים ההלניסטית והרומית, תל-אביב תשל'ט ; כנען, פלשת, יוון וישראל, ירושלים 1988 ; אדום, ערב וישראל, ירושלים 1988.
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי
מאת: אורן טל
תיאור: ספר זה עניינו התרבות החומרית של התקופה ההלניסטית - התלמית והסלאוקית, מקורה, תפוצתה והשפעתה, והוא בא לבחון את מושג ההלניזם בארכיאולוגיה של ארץ-ישראל בת הזמן.
הספר מציג ומבקר את הנתונים הארכיאולוגיים, ונותן להם פירוש חדש (אם נדרש).
בפרק הסיכום נבחנת מהותו של ההלניזם הקדום בארכיאולוגיה של ארץ-ישראל - התייוונות אל מול מסורתיות של הארץ ואוכלוסיה - כמשתקף בהיסטוריה החברתית והיישובית על פי הנתונים הארכיאולוגיים.
זה סיכום ראשוני, חלוצי, במחקר הארכיאולוגי של התקופה ההלניסטית בארץ-ישראל.
מוסד ביאליק
מאת: גבריאל ברקאי, אלי שילר
תיאור: "אריאל" הוא כתב העת הוותיק ביותר לידיעת הארץ. מרבית החוברות מוקדשות לנושא מרכזי והן משמשות מעין מדריך שלם וייחודי לאתרים המתוארים.
המאמרים הכתובים ברובם ע"י חוקרים מן השורה הראשונה, מוגשים בלשון בהירה, ובאופן השווה לכל נפש, והם מלווים באיורים ובתצלומים רבים.
החוברות מהוות כלי עזר ראשון במעלה בחוגים לידיעת הארץ ולכל העוסקים בלימוד ארץ ישראל ועברה.
הוצאת ספרים אריאל
מאת: משה בר
תיאור: תיאור מקיף של קבוצה עלית של חכמים, דיינים וראשי ישיבות (בשנים 200 עד 500 לספירה) שעמדו בראש הציבור היהודי בבבל ואשר חותמם היה ניכר אף בתחומים מדיניים ומנהליים של חיי החברה.
המחבר דן במעמדם הכלכלי של חכמי בבל וכן עורך השוואות בין הכלכלה של ארץ-ישראל ובבל, ובין גורלן המדיני של שתי הארצות.
הוצאת אוניברסיטת בר אילן
מאת: שלום אלבק
תיאור: הספר מבאר את העקרונות עליהם מיוסדים פרטי דיני הראיות בתלמוד, את טעמי ההלכות בשטח רחב זה ואת מקומן של הלכות אלה במציאות. מהמחקר עולים דיני הראיות כמערכת אחידה ותואמת וכשיטה שלמה והגיונית. העניינים הנידונים בספר כוללים, בין השאר, דיני עדים ועדויות; טענות בעלי הדין; ראיות נסיבתיות; דיני שבועות ודיני שטרות; דרך איבחונם של דיני הראיות בתוך שאר דיני התלמוד , וכיוצא באלה.
ספר זה מצטרף לספריו האחרים של המחבר בתחום המשפט התלמודי, להסברת שיטת משפט זו, עקרונותיה וטעמיה, ומביא לכלל תמונה בהירה ואחידה של כל פרטי ההלכות והדיונים המשפטיים הפזורים ברחבי הספרות התלמודית ללא קשר ביניהם.
הספר חשוב לכל הרוצה להבין את תוכנה של הספרות התלמודית ואת רעיונותיה.
הוצאת אוניברסיטת בר אילן
מאת: מנחם פינקלשטיין
תיאור: ספר זה עניינו הגיור בהלכה - נושא שאינו יורד מסדר היום הציבורי בישראל.
זהו מחקר הלכתי ומשפטי מקיף של הגיור בדיני ישראל, מתוך מגמה לעמוד על מהותה של פעולה משפטית רבת חשיבות זו, שבה נכנס הנכרי לכלל ישראל. בחיבור זה יש עיון בספרות ההלכתית בנושא הגיור ובמוסדות המשפטיים הקרובים לו, החל ממשנת תנאים ואמוראים ועד ימינו.
עד כה טרם נכתבה עבודה מדעית העוסקת במחקר כלל תקופתי של הספרות ההלכתית בתחום הגיור. תשומת לב מיוחדת מוקדשת לבחינת יישומם הלכה למעשה של עקרונות הגיור בספרות השאלות והתשובות, במיוחד בדורות האחרונים.
מאלפת היא דרך פסיקתו של המשיב החותר להכריע בשאלה המסוימת שנשאל, באופן התואם את עיקרי הלכות גרות, ויחד עם זאת אינו מתעלם מנסיבות המקרה ומבעיות שהזמן גרמן. ניתוח משפטי זה הוא מחידושי הספר.
את הדיון ההלכתי משלימה בספר זה בחינתם של כמה עניינים היסטוריים, הנוגעים לתופעת הגיור בתקופות שונות בתולדות ישראל.
הספר חשוב לאיש ההלכה, למשפטן העוסק במשפט העברי, ולקורא המשכיל המתעניין בתרבות היהודית בכלל ובנושא הגיור בפרט.
הוצאת אוניברסיטת בר אילן
מאת: אבינועם כהן
תיאור: בעיית זיהויו של האמורא 'רבינא' בתלמוד הבבלי, ומספרם של החכמים שנשאו שם זה במחצית השנייה של תקופת האמוראים, היא עיקרו של הספר, וכבר התחבטו בכך הן הפרשנות המסורתית והן המחקר המודרני. סוגיה זו, שהיא בעלת חשיבות היסטורית וספרותית, היתה מונחת, למעלה משנות דור, כאבן שאין לה הופכין; והשיטות השונות שהמחקר הציע לפתרונה עד כה, מושתתות כולן על הנחות יסוד שנתקבלו כמוסכמות
וכ'מסורות'.
הספר שלפנינו פותח מחדש את הדיון בנושא. המחבר חושף את נקודות התורפה שבכל אחת מהנחות יסוד אלה, ומצביע על הקשיים בשיטות שהוצעו במחקר לפתרון הבעיה. הוא מציע - לאחר בחינה מחדש של סוגיות הבבלי ושל הכרוניקה הגאונית - זיהוי שונה וסדר זמנים חלופי לאמוראים בעלי השם 'רבינא', ובהתאם לכך, גם לאחרים מבכירי האמוראים שנשאו ונתנו עם 'רבינא'. בשיטה שנקט, עושה המחבר שימוש מקורי בכללי תלמוד, פרי מחקרו, ובאמצעות ניתוח לשוני וספרותי של הטקסט התלמודי, מפיק ממנו ממצאים כרונולוגיים והיסטוריים.
חותמים את הספר מפתחות שנערכו בהרחבה ובפירוט ייחודי.
הספר מיועד לחוקרי התלמוד וללומדיו, ולקורא המשכיל המתעניין בעולם התלמוד.
הוצאת אוניברסיטת בר אילן
מאת: שמעון אפלבאום
תיאור: מרד תפוצות ישראל בימי טראינוס הוא אחת הפרשיות הסתומות בתולדות עם ישראל שלאחר חורבן בית שני. הוא משתקף בצורה בולטת בקיריני בשרידי כתובות, בחורבות יישובים ובשחזור בניינים.
המחבר מבקש לחשוף את שורש התנועה שהביאה לידי המרד, על-ידי בדיקת תולדותיה של ההתיישבות היוונית בקיריני על רקע טבע הארץ ומשקה.
מוסד ביאליק
מאת: בנימין לאו
תיאור: במאה השלישית התרחש אירוע ספרותי מכונן בישראל – המשנה הפכה לספר היסוד של ההלכה היהודית. הייתה זו מהפכה של ממש, וח"נ ביאליק היטיב לתאר את הקדחתנות שנלוותה לה: "בית מדרשם של רבי יהודה הנשיא ותלמידיו הולך וסוער; הידיים מלאות עבודה: מכנסים הלכות, מבררים שמועות, גובים 'עדויות', מסדרים, מגיהים, רושמים, מעלים על ספר את התורה שבעל פה! יודעים הם ש'מהפכה' הם עושים במסורת ישראל" (כל כתבי ח"נ ביאליק, "הלכה ואגדה", ירושלים–תל אביב תשמ"ג, עמ' 246 ). הספר שלפניכם משרטט את מהלכו של האירוע המרשים הזה בתולדות עמנו.
הכרך השלישי של סדרת חכמים הסתיים במותו של רבי יהודה הנשיא (שנות העשרים של המאה השלישית), הכרך הרביעי פותח בנקודה זו ונחתם במותו של רבי יוחנן (שנת 279 ). בשנים אלה שררה אנרכיה באימפריה הרומית, והסאסאנים ערכו מהפכה שלטונית בבבל. ובתוך הבית פנימה, בעולמם של חכמים, התרחשה לה המהפכה ההלכתית שהובילה מפלורליזם לנורמטיביות; מעולם שקובצי משניות רבים ומנוגדים משמשים בו בערבוביה בבתי אב שונים, לעולם שבו שורר טקסט מכונן ומחייב שעל פיו נגזרו וייגזרו כל המעשים לדורות.
כרך זה מציע מפגש מרתק עם החכמים המרכזיים שליוו את התמורות הללו, הן בארץ ישראל הן בבבל – אלה שהתנהלו בהתאם לרוח הזמן ואלה שביקשו לעמוד מנגד ולשמר ללא פשרות את מסורתם העתיקה.
משכל (ידעות  ספרים)
מאת: מיכאל אבי-יונה
תיאור: ביסוד ספר זה הונחה ההשקפה כי השאיפה הלאומית של עם ישראל הייתה קיימת בכל הזמנים, אך באה לידי ביטוי בדרכים שונות במשך הדורות. המאבק המדיני בן חמש מאות השנה תואר כאן מתוך השקפה זו.
ספר זה מרצה את קורות היישוב העברי בארץ-ישראל בתקופת מפנה בעולם, אשר חרצה את גורלו המדיני של עמנו לדורות.
מאבק מדיני של חמש מאות שנה, למן נפילת ביתר ועד לכיבוש הארץ בידי הערבים, תואר כאן מתוך חקירה מדעית של המקורות היהודיים והלועזיים כאחד, לאור בחינה מדינית טהורה, כלומר לאור הרצון המדיני שהיה קיים בעם גם לאחר שנשדדה מדינתו ממנו.
מוסד ביאליק
מאת: ענת ישראלי-טרן
תיאור: חורבן בית המקדש השני בשנת 70 לספירה הינו אחד האירועים המשמעותיים ביותר בהיסטוריה היהודית הארוכה. הציבור היהודי בארץ ובתפוצות חווה זעזוע כבד ונאלץ להתמודד עם שאלות תאולוגיות קשות ולחפש תשובות לבעיות הלכתיות רבות שנתעוררו בעקבות החורבן. מבחינתה של שכבת החכמים דומה שנועדה לחורבן חשיבות מיוחדת ומשמעות כפולה, שכן לצד הקשיים המרובים היווה החורבן מאיץ וזרז לעלייתה ושגשוגה של שיטתם הדתית-מוסרית ואף לעיצובו של מעמד החכמים כקבוצה מובילה בחברה היהודית. הקשר ההדוק בין התגבשות "עולמם של חכמים" ועליית מעמדם לבין החורבן, פותח פתח לתשומת לב מיוחדת לתיאורים בספרות חז"ל העוסקים במלחמת החורבן. מדבריהם של חז"ל על המלחמה ניתן ללמוד רבות על דרך הסתכלותם של החכמים על אחד האירועים המשמעותיים ביותר בעיצוב עולמם. השקפותיהם ודרכם הרוחנית. ההיסטוריוגרפיה של חז"ל על החורבן נתפסת כאן ככלי מרכזי בעיצוב התודעה הציבורית והזהות העצמית של הדורות המספרים עצמם: מהו המסר שביקש המספר ללמדנו באגדת בר-קמצא? כיצד נוצרה אגדת נירון? מי הוא פנגר? מדוע הושמט שמו של טיטוס ממדרשי החורבן שבאיכה רבה? מי אשם בחורבן? ומי הם המספרים? מה בחרו לזכור לספר ומה הושמט? מהו הרקע ההיסטורי ומהם המניעים המשוערים לבחירתם בסיפורים אלה דווקא?
שאלות אלו ואחרות כמותן עומדות בבסיסו של ספר זה.
הקיבוץ המאוחד
מאת: ירחמיאל ברודי
תיאור: הספר נועד להציג בפני הקורא חטיבה חשובה ומרתקת, אך כמעט בלתי מוכרת, בתולדות הספרות העברית: יצירותיהם של 'הגאונים', ראשי הישיבות המרכזיות בבבל במאות ה-ח - ה-י'א לספירה, ובני זמנם.
הוא משלב סקירות על הרקע ההיסטורי והתרבותי ועל סוגי הספרות העיקריים של התקופה עם דוגמאות מבוארות ומוערות של סוגים אלה: שאלות ותשובות, שאילתות, ספרי הלכה מקיפים, מונוגרפיות המוקדשות לתחומי הלכה ספיציפיים, כתבים פרשניים ומתודולוגיים, וכתבי פולמוס. הקריאה בספר אינה מצריכה רקע תלמודי: כל המובאות בארמית מתורגמות לעברית, ומונחים תלמודיים המופיעים בו מוסברים בטקסט או בהערות.
בסוף הספר מובאות הצעות לקריאה נוספת, הן בתחומים הנידונים בו והן בתחומים נוספעים הקשורים לתקופת הגאונים.
ירחמאיל ברודי, פרופסור חבר בחוג לתלמוד של האוניברסיטה העברית, פרסם ספרים ומאמרים העוסקים בהיבטים שונים של הספרות הרבנית לדורותיה, וביייחוד של ספרות הגאונים.
הקיבוץ המאוחד
מאת: משה גיל
תיאור: ספר זה הוא בעיקרו דיון בהיסטוריה של הקרקע בארץ ישראל, בימי רומי, שקשורה בו גם הדמוגרפיה של העם היהודי בארץ ובגולה באותה תקופה. הדיון בקרקע בארץ ישראל מצביע על צמצום הדרגתי של בסיס המחיה העיקרי שהיה ליהודי ארץ ישראל, הקרקע. חלקות קרקע רבות נשמטות מידיהם בגלל הפקעות ובגלל יישוב חיילים משוחררים של צבא רומי במשך דורות; וגם בגלל סיבה פנימית, הפקעת קרקעות על ידי מלווים בריבית, המעבדים אותן באמצעות אריסים ועבדים.
נוסף לזה גם תהליך של פיצול קיצוני ברכוש הקרקעי עקב מתנות נישואין ודיני ירושה. יש בתמונה הכללית המתקבלת מכל אלה, ביחד עם הריבוי הטבעי הגדול מאוד של האוכלוסייה היהודית, כדי להסביר את הירידה מהארץ של חלק מאוכלוסייה זו, בבקשת פרנסה. זה המפתח העיקרי להבנת הפיזור של העם היהודי בארצות הגולה הרבות; יש לזכור, עם זאת, שהיהודים היו רוב אוכלוסיית ארץ ישראל עד לחיסול היישוב היהודי בידי הצלבנים, כשחלקם נרצחו וחלקם נמלטו מהארץ.
משה גיל, חתן פרס ישראל בהיסטוריה של ארץ ישראל, היה מראשי 'השומר הצעיר' ברומניה, ואחר כך חבר קיבוץ רשפים, בבקעת בית שאן. הוא פרופסור אמריטוס באוניברסיטת תל-אביב.
הקיבוץ המאוחד
מאת: שמואל ספראי
תיאור: בכוונת המחבר להעלות את המציאות בימי הבית ואת התמורות שנתחוללו בחיי-העם עם החורבן.
בכל פרק ופרק אין נזכרות אלא התופעות המובהקות ביותר בצורת הרצאה מסכמת של הדברים, תוך דיונים מצומצמים ; במקרים רבים לא ניתן הסבר מספיק או ניתוח כיצד הגיע המחבר למסקנותיו וניתנים רק המקורות שעליהם בנה המחבר את דבריו, בלא הצגת הדרך הארוכה והדיון המדוקדק שערך המחבר עם עצמו עד שהגיע למסקנתו.
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודיישראל. משרד החינוך
מאת: מיכאל אבי-יונה
תיאור: ספר זה שמו מעיד עליו, שהוא צירוף של שני תחומי מדע, הגיאוגראפיה וההיסטוריה, תחום המקום ותחום הזמן.
הצד הסטאטי-הגיאוגראפי עוסק בזיהוי המקומות הנזכרים בספרות העתיקה ובקביעת גבולות המחוזות והמדינות.
הצד הדינאמי-ההיסטורי מסביר את התהוותם של היסודות הסטאטיים ואת השינויים שחלו בהם בתמורת הזמנים, למן שיבת ציון ועד ראשית הכיבוש הערבי.
מוסד ביאליק
מאת: איל רגב
תיאור: שאלת מוצאם וזהותם של הצדוקים היא מהחידות הלא פתורות של ימי הבית השני. שלא כקבוצות יהודים אחרות מימי הבית השני, הצדוקים או ממשיכיהם לא הותירו לדורות הבאים כתבים משלהם, והידיעות עליהם מגיעות אלינו מידיהם של יריביהם. לא ייפלא איפוא כי הקבוצה מתוארת כמעט תמיד באופן שלילי ודימוים הרע דבק בהם לדורות.
הכינוי "צדוקים" מופיע לא מעט בספרות היהודית מן הדורות הסמוכים לחורבן הבית השני - במשנה, בתלמוד ובחיבורים אחרים מספרות חז"ל, בכמה מכתבי הקודש הקדומים של הנצרות ובספריו של יוסף בן מתתיהו. עם זאת, באף אחד מהמקורות לא השתמר תיאור משביע רצון של קבוצת אנשים זו, מוצאה, תולדותיה ואופיה הרוחני והחברתי. אפילו כתביו של יוסף בן מתתיהו, המרחיב בתיאורים ובדברי מבוא, אינם מעלים תמונה ברורה של הצדוקים ועולמם.
(...)
אולם את הפתרון לשאלת הכינוי "צדוקים" יש לבקש בכיוון אחר. צדוקים הם ככל הנראה ממשיכיהם ותלמידיהם של הכוהנים בני צדוק אשר מילאו את תפקידי המפתח של הכהונה עוד מימי דוד המלך ובמשך כל תקופת הבית הראשון ורוב ימי הבית השני, עד להשתלטותם של הכוהנים מבית חשמונאי על בית המקדש, במאה השנייה לפני הספירה. הכוהנים הלוויים בני צדוק המודחים, ועמם מקורבים ושותפים לדרך הדתית ולמעמד החברתי, הם הגוף המרכזי של קבוצת הצדוקים, ובדרך כלשהי הם קשורים גם אל הגרעין הקשה של כת המגילות ממדבר יהודה, כנראה על ידי שיתוף בכמה עיקרי הלכה.
יד יצחק בן-צבי
מאת: דניאל שוורץ
תיאור: חיי יוסף הוא מעין אוטוביוגרפיה של ההיסטוריון היהודי החשוב ביותר של תקופת הבית השני, מי שהיה יוסף בן מתתיהו איש ירושלים במחצית הראשונה של חייו ופלאוויוס יוספוס איש רומא במחציתם השנייה. המידע בפרקיו הראשונים של הספר, על משפחתו ועל ימי נעוריו של ההיסטוריון, ובכל זה התנסותו אצל הכתות היהודיות ושליחותו הדיפלומטית לרומא, והפרטים שהוא מוסר, בפרקיו האחרונים, על עשרות שנותיו ברומא ויחסיו עם הקיסרים הפלאוויים - כל אלה אין כדוגמתם בספריו העיקריים או במקום אחר.מידע זה חשוב לכל המעוניין להעריך את דמותו של ההיסטוריון ולבחון את כתביו לאור רקעו, מושגיו, מגמותיו והתנאים שעבד בהם. ואילו חלק הארי של הספר עוסק בפרשה ההיסטורית הגורלית בחיי יוספוס, זו שבעטייה עבר מירושלים לרומא - ימי היותו מפקד הגליל בשנה הראשונה של המרד הגדול ברומאים, עד שהיה לשבוי של אספסיאנוס עם נפילת יודפת בקיץ של שנת 67.
הכרך כולל סקירה מאת פרופ' זאב וייס על היישוב היהודי בגליל במאה הראשונה לאור הממצא הארכאולוגי.
יד יצחק בן-צבי
מאת: גדעון פוקס
תיאור: עיר ימים רבים היא אשקלון, אחת הערים העתיקות ביותר בארץ - ישראל, ואולי הקדומה בערי החוף. ספר זה בוחן את תולדותיה ואת פניה השונות של העיר וסביבותיה בתקופה ההלניסטית והרומית, מתוך הסתמכות על מקורות עתיקים (פגניים, יהודיים ונוצריים), כתובות, מטבעות, פפירוסים וממצאים ארכאולוגיים. פרט להיסטוריה הפוליטית, מתייחס המחבר גם לדמותה התרבותית של העיר (אשר כמה מבניה יצא שמעם למרחוק), לכלכלת העיר והתחום החקלאי שמסביבה, לאלים ולפולחנים השונים שרווחו בה, וכן לדרכים העתיקות שחצו את תחומה וחיברוה לשאר חלקי הארץ. כמו כן עוסק הספר ביחסים האמביוולנטיים שהיו לתושבי אשקלון עם שכניהם היהודים, בקהילה היהודית שישבה בה, ובכלל זה הטבח של כל יהודי אשקלון בזמן המרד הגדול.
המחבר הוא איש החוגים ללימודי ארץ - ישראל ולתולדות ישראל באוניברסיטת חיפה.
יד יצחק בן-צבי
מאת: ישעיהו גפני
תיאור: האוטונומיה היהודית נתפסה כסמל לקוממיות יהודית וכזכר לימים עברו של עצמאות יהודית, הן בארץ ישראל לאחר כיבושה בידי הרומאים והמוסלמים והן בארצות הגלות. היא אף שימשה כלי ראשון במעלה בשמירת הקיום היהודי בארצות הגולה ובצמצום ממדי הטמיעה וההתבוללות. לא היה שום גורם אחר שתרם תרומה כה מכרעת לקיום היהודי במשך אלפי שנות הגולה כמו הקהילה היהודית על כל צורותיה וגווניה.
כרך זה הוא הראשון מתוך שלושה ועניינו האוטונומיה היהודית בתקופת הבית השני, המשנה והתלמוד ; הכרך השני עוסק בקהילות ישראל שבארצות האסלאם ובאירופה הנוצרית בימי-הביניים ; הכרך השלישי יוחד לאוטונומיה היהודית בעת החדשה.
העיסוק בשלטון העצמי היהודי הוא אפוא מן הנושאים המרכזיים ביותר בחקר תולדות עם ישראל, במיוחד לאחר צאתו לגלות. המגמה העיקרית של מחקרים אלה היא להביא בפני הקורא סיכום מעודכן של המימצאים העקריים הקשורים באוטונומיה היהודית מזוויות ראייה שונות ומגוונות כדי שהתמונה הכוללת תהא בהירה ותמחיש את מלוא חשיבותה של התופעה, את התפתחותה ואת רב-גוניותה.
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי
מאת: בנימין לאו
תיאור: חורבן בית המקדש השני חִייב שינוי כיוון. כשלון המרד הגדול והיעדרו של בית מקדש הכתיבו תנאים חדשים להתפתחות היהדות. רבן יוחנן בן זכאי הוביל את המנהיגות ליבנה והחל במפעל אדיר של שיקום היהדות דרך היצירה של בית המדרש. מעתה, יבנה תהפוך לסמל של מתינות, השלמה עם הגורל וויתור על חירות מדינית.
אולם רוח יבנה לא שרדה לאורך זמן. מעל חמישים שנה היתה הרוח הלאומית גנוזה, אך הציפייה המשיחית המשיכה להתקיים במעמקי התודעה. האנרגיות המשיחיות חיכו לשעת כושר שלא בוששה לבוא. בניצוחו של רבי עקיבא, מענקי התקופה, נסחף העם למרד ברומאים וראה בבר כוכבא משיח. האם כל חכמי ישראל חשבו כך? על פי הספר שלפנינו, כנראה שלא.
ספר זה מקיף את התקופה שלאחר חורבן בית המקדש ועד אחרי מרד בר כוכבא. בחלקו הראשון הספר סוקר את בית המדרש של יבנה ואת הדרכים שבהם ביססו חכמי המשנה את חיי הדת ללא מקדש. חלקו השני של הספר מוקדש למרד בר כוכבא ולשאלה המטרידה כיצד תמך רבי עקיבא במרד ומה חשבו שאר חכמי ישראל על כך.
משכל (ידעות  ספרים)
מאת: בנימין לאו
תיאור: כרך שלישי של 'חכמים' נפתח עם המעבר של היהודים מיהודה לגליל לאחר מרד בר כוכבא וגזירות אדריאנוס. הדור שחווה את החורבן של הישוב היהודי ביהודה ואת שפיכות הדם ההמונית של גזירות השמד אסף את עצמו והתחיל לבנות את חייו מחדש. הספר עוקב אחרי עיצוב החברה היהודית דרך עינם ומשנתם של חכמי דור אושא עד לחתימת המשנה בימי רבי יהודה הנשיא. הסערה הגדולה שאפיינה את חיי הדור הקודם הוחלפה בשקט מדיני שכולל השלמה של היהודים על השלטון הרומי והשלמת הרומאים עם האוטונומיה היהודית. המפגש עם חכמי התקופה מגלה לנו זרמים פנימיים שיונקים ממקורות שונים. מתברר שהזרם שינק את תורת רבי עקיבא מושך לכיוון של חיי תורה עיונית מקסימליסטית לעומת הזרם שינק מבית מדרשו של רבי ישמעאל שמושך לכיוון שילוב בין תורה ודרך ארץ.
גם בהקשר הפוליטי אנו חווים את המאבק, מבית ומבחוץ, לייצוב ההנהגה של בית הנשיא. היחסים בין השלטון המדיני (=בית הנשיא) ועולמם של חכמים היה טעון. גם היהדות הבבלית מתחילה להשמיע קולות של עצמאות. הנשיא היה צריך לנווט את החברה ולהתקבל על הכל. רק רבי יהודה הנשיא הצליח לשים על ראשו את כתר התורה והגדולה בבת אחת. בשיא ימיו נשמעים מכיוונו הרהורים על אפשרות מיצובו כמלך שיושב על כסא דוד. סביבתו הקרובה הצליחה לקרר אותו ולהחזירו לדגם הביניים שנותן לו כבוד מלכים אך לא מעצים אותו לדרגת משיח.
משכל (ידעות  ספרים)
מאת: בנימין לאו
תיאור: עולמם של חכמים נפתח בשעה שנסתתמו שערי נבואה בישראל. אתגרים רבים עמדו לפניהם מבית ומחוץ: הקמת המדינה החשמונאית והתפוררותה ותהליכים חברתיים שהובילו לחורבן הבית. חכמים ידעו שעליהם לבנות שתתית רוחנית איתנה, כדי לשמר את המסורת היהודית לדורות. המעמסה ההיסטורית שהוטלה על כתפיהם באה לידי ביטוי בפיתוחו ובביססו של עולם ההלכה, כמו גם יצירה מוסרית ענפה. קולם המוסרי, שהתנסח במסכת אבות, הדהד כקולם של הנביאים שאבד, והוא נשמע צלול עד היום. כרך זה של הספר
 " חכמים " הוא ראשון בסדרה, והוא מלווה את יצירתם של חכמים, החל מפועלם של אנשי כנסת הגדולה ועד לחורבן הבית. הספר מאזין לקולות הבוקעים מבתי המדרש בתקופת הבית השני וחושף את העולם הרוחני והדתי שעומד מאחוריהם.
הספר " חכמים " נצמד במידת האפשר הן לארועים ההיסטוריים והן למסכת אבות, ומצייד את הקורא בכלים להבנה מעמיקה של התורה שבעל פה וצובעת אותה באור אקטואלי מאלף.
משכל (ידעות  ספרים)
מאת: עדיאל שרמר
תיאור: "זכר ונקבה בראם" בוחן את אופיו של מוסד הנישואים כפי שנתקיים במציאות החברתית של יהודי ארץ ישראל ובבל בשלהי ימי הבית השני ובתקופת המשנה והתלמוד, וכפי שנתפס בתודעתם. הוא עומד על חשיבותם של הנישואים בעיני בני התקופה, על הערכים שלדעתם באו בהם לידי מימוש, ועל נורמות הנישואים כפי שהתקיימו במציאות.
"זכר ונקבה בראם" דן גם בהיבטים הרעיוניים של הנישואים, כפי שהם באים לידי ביטוי בספרות התלמודית, ומבקש לברר את תהליכי ההיזון החוזר המתקיימים בין חיי המעשה מזה לדעות ול'השקפות' מזה. הספר חושף שינוי שעבר מוסד הנישואים בקרב יהודי ארץ ישראל במהלך תקופת המשנה והתלמוד, שבו הפך הקשר הזוגי למוקד הנישואים ולעיקרם. התפתחות זן באה לידי ביטוי הן בהתבטאויותיהם המפורשות של חכמים, הן בהלכותיהם, הן באחדות מנורמות ההתנהגות של הציבור בפועל. עדיאל שרמר מלמד במחלקה לתולדות ישראל באוניברסיטת בר - אילן, והוא עמית מחקר במכון ללימודים מתקדמים של מכון שלום הרשמן בירושלים.
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי
מאת: אהרן אופנהיימר
תיאור: "הגליל בתקופת המשנה" בא לברר שאלות מרכזיות בתולדות עם ישראל בתקופה שמחורבן הבית השני ועד הדורות הראשונים של אמוראי ישראל: מה היה אופיו של היישוב היהודי בגליל לפני מרד בר-כוכבא?
כיצד השפיעה על יהודי הגליל עובדת היות הגליל ערש הנצרות? מדוע היתה מעורבותו של הגליל במרד בר-כוכבא קטנה מזו של יהודה? מה היה אופיו של השלטון הרומי, ומה הרקע ליחסים התקינים בינו לבין רבי יהודה הנשיא? אילו אותות הותיר על הגליל משבר הקיסרות הרומית במאה השלישית? מה היה טיבם של הקשרים בין הגליל לבין אזור יהודה, מצד אחד, ובינו לבין פניקיה בכלל ועכו וצור בפרט, מצד אחר? נקודת המפנה בתולדותיו של הגליל היהודי בתקופת המשנה היא מרד בר-כוכבא, וליתר דיוק כישלונו של מרד זה ותוצאותיו. בעקבות המפלה וגזירות השמד עבר מרכז הכובד של החיים היהודיים בארץ ישראל לגליל.
בתוך האנדרלמוסיה הכללית, המפולת היישובית והמשבר הכלכלי של אותם הימים, הפך הגליל לאיזור שבו שוקמו היישוב היהודי, מוסדות ההנהגה ומסגרת החברה, וחודשו החיים היהודיים-הלאומיים.
מכאן ואילך עברה לגליל ההגמוניה על ארץ ישראל היהודית, ובמידה מסוימת גם על תפוצות ישראל בכללן. הגליל בתקופת המשנה שם לו למטרה לשרטט את פני החברה היהודית בגליל, לבדוק את תפקידם ודרך פעולתם של מוסדות ההנהגה העצמית, ולברר את מהות היחסים בין יהודי הגליל לבין השלטונות.
הספר בכללו מבקש לבחון את קורותיהם של יהודי הגליל על רקע תולדות העולם העתיק בכלל ותולדות רומי בפרט.
אהרן אופנהיימר הוא פרופסור מן-המניין להיסטוריה של עם ישראל באוניברסטת תל-אביב, ומשמש ראש בית הספר למדעי היהדות שבה. יליד תל-אביב (1940). פרסם ספרים ומאמרים על תולדותיהם של יהודי ארץ ישראל ויהודי בבל בתצקופת המשנה והתלמוד.
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי
מאת: דניאל שוורץ
תיאור: אגריפס הראשון, אשר מלך על חלקים של ארץ-ישראל משנת 37 לסה'נ ועל כולה משנת 41 ועד למותו כעבור שלוש שנים לערך, היה דמות שעמדה בין קוטבי המאה הראשונה.
הוא התייחס על בית הורדוס אך גם על בית חשמונאי ; הוא גדל והתחנך ברומי בין בני קיסרים, אך נשלח ליהודה למלוך על עמו המרדני ; הוא רדף את הכנסייה הנוצרית הצעירה אך קנאי ירושלים גינוהו כזר ;
ימיו השלווים ביהודה, אחרי סערות ימי פונטיוס פילאטוס וקליגולה, היוו מעין פרשת דרכים עבור יהודים ורומיים כאחד, אך הדרך שהלכו בה לאחר מותו הביאה, כעבור דור של חיכוכים, למלחמה ולחורבן.
בספר זה נחקרים חייו של אגריפס וקורותיו. הדיון מושתת על בחינת מקורותיו, מגמותיו ושיטותיו של יוסף בן מתתיהו, אשר כתביו מספקים - לצד ידיעות חשובות מכתבי פילון והיסטוריונים רומיים, מפפירוסים ומכתובות - את מירב הנתונים על אודות מלכה האחרון של יהודה.
דניאל שוורץ הינו מרצה בכיר בחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים. מחקריו, העומדים ברקעו של ספר זה, עוסקים בתחומים שונים של תולדות ישראל בימי בית שני: ביוסף בן מתתיהו, שיטותיו ומגמותיו, בגישות כלפי השלטון הרומי, במגילות מדבר יהודה ובברית החדשה, בכרונולוגיה של התקופה הרומית, ועוד. הוא נולד בשנת 1952, נשוי ואב לחמישה ילדים.
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי
מאת: ישעיהו גפני
תיאור: 'יהודי בבל בתקופת התלמוד' מבקש להציע את הרקע ההיסטורי שהביא לצמיחתה של קהילת היהודים בבבל, עד להפיכתה לחשובה שבתפוצות ישראל במשך מאות רבות של שנים. מפעלה הספרותי המונומנטאלי של קהילה זו, התלמוד הבבלי, תרם תרומה מכרעת לעיצוב מערכת האמונות והדעות של העולם היהודי, במסגרת ספרותית הנלמדת והנחקרת עד היום.
אף על פי כן לא זכתה קהילת היהודים בבבל לסקירות ולמבואות היסטוריים במידה המתקרבת לאחותה, קהילת היהודים שבארץ ישראל בימי הבית השני, המשנה והתלמוד.
'יהודי בבל בתקופת התלמוד' מבקש לצייר את דמותה החברתית-התרבותית של הקהילה היהודית בבבל בתקופת התלמוד. הדיון מתמקד בתולדות היהודים בבבל וביחסם לחברה הסובבת ולתרבותה. הפרק הראשון סוקר את הרקע הפוליטי והחברתי מראשית דרכה בשלהי ימי הבית הראשון ועד לימי הממלכה הפרסית הסאסאנית, בפרק הזמן המוגדר אצלנו ראשית תקופת התלמוד, כלומר המחצית הראשונה של המאה הג' לספה'נ.
הפרק השני עטקב אחר ההתפתחות הרוחנית והיצירה היהודית הספרותית בבבל עוד לפני תקופת התלמוד.
שלושת הפרקים הבאים מוקדשים לבדיקת הבטים שונים של חיי החברה היהודית בבבל בתקופת התלמוד: מוסדות ההנהגה הארציים והמקומיים ; המבנה הקהילתי המקומי ; השרותים שהעניקה הקהילה לציבור היהודי הרחב ; המרכיבים החברתיים השונים בציבור היהודי, והמגע התרבותי והחברתי עם העולם הלא-יהודי על כל רבדיו החברתיים. הפרק האחרון דן בהתהוותן של ישיבות בבל ובמעמדם של חכמי היהודים בעיני תלמידי בית המדרש ובקרב הציבור היהודי כולו. מטרת הספר לאפשר לקורא להכיר הכרות ראשונית את קהילת היהודים שמילאה תפקיד מכריע בגיבושו של העם היהודי לדורות, ולהבהיר במה זכתה דווקא קהילה זו למלא תפקיד כה מכריע בעיצוב דרכו של העם היהודי.
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי
מאת: רחל אליאור
תיאור: הספר זיכרון ונשייה: סודן של מגילות מדבר יהודה מציג בפעם הראשונה לקורא העברי תיאור מקיף של מגילות מדבר יהודה. ביסודו מונחת הסברה ש-930 המגילות ששרדו, במלואן או בחלקן, שייכות לספרייה כוהנית שאבדה בתהום הנשייה, עקב מאבקים סוערים בין הגמוניות מתחרות במאות שלפני חורבן בית שני ולאחריו.
מגילות מדבר יהודה מבטאות השקפת עולם בהירה ומנומקת, המעגנת את הנגלה בנעלם. בספר נפרס תוכנן של המגילות ומודגש ייחודן הכוהני והמיסטי בהיותן עוסקות בזמן, במקום, בפולחן ובזיכרון מקודשים: הזמן המקודש קשור במחלוקת על מסורת הלוח, המקום המקודש קשור בוויכוח על מסורת המרכבה, הפולחן המקודש קשור בתפיסות שונות של מקום המלאכים והזיכרון המקודש קשור בפולמוס על השתלשלות ראשית הכהונה. הספר בוחן את טיבו של המאבק בין "הכוהנים הלויים בני צדוק" – נושאי זיכרון היסטורי שונה מזה המוכר לנו מנוסח המסורה וממסורת חכמים – לבין כוהני בית חשמונאי, בשתי המאות האחרונות לפני הספירה. הוא מסביר מדוע ספרייתם של הכוהנים בני צדוק, שומרי התורה שבכתב, הפכה בחלקה – בידי חכמי התורה שבעל פה – לספרים חיצוניים אסורים בקריאה, ומדוע היא נדחקה מן הזיכרון ונשכחה כליל עד שנמצאה באקראי במערות קומראן בשנים 1947–1956. במרכז הדיון עומד המאבק בין מסורות חלופיות ובין זיכרונות היסטוריים שונים בשלהי העת העתיקה – מאבק על תוקף, על סמכות ועל הגמוניה.
מכון ון ליר בירושליםהקיבוץ המאוחד
מאת: שמואל חגי
תיאור: לפני יותר מאלפיים שנה, על אדמת מדינת החשמונאים, תוך תסיסה עצומה ומלחמות פנימיות, תככים שלטוניים ומזימות מפלגתיות, התחוללה "המלחמה הגדולה ביותר" מלחמת היהודים עם הרומאים.
מלחמות היהודים, ספר המתאר את מאורעות עבר העם היהודי. באופן מרתק ומסעיר מספר לנו יוסף בן מתתיהו ירושלמי וכהן בן לתקופת החורבן והמלחמות הקשות את האירועים של הגבורה היהודית כנגד האימפריה בעלת העצמה שלא קמה עוד כמותה- רומא.
כבן חסות של הממשל הרומי הכיר יוסף – יוספוס פלאביוס מקרוב את כל התככים והמזימות של מרכיבי השלטון ומגולל ביד אמן את קורות הקיסרים ומצביאי הצבא, עליותיהם ונפילותיהם.
כמורד בעצמו וכמנהיג המלחמה הוא מתאר את תכסיסי המלחמה והקרבות של היהודים, בינם לבין הרומאים ובינם לבין עצמם, עמידתם המדהימה, חורבנם והאובדן הגדול.
מתוך מודעות מלאה לתפקידו כהיסטוריון, לזהותו היהודית, וראיית הצדדים השונים, השאיר יוסף בן מתתיהו לדורות הבאים יצירת מופת, מציאות מתועדת שאף סיפור בדיוני לא ישווה לה.
בתרגום עברי חדש לנוסח היווני, מוגש כאן ספר שהוא נאמן למקור ועם זה נוח לקריאה, תוך שימוש במינוחים שנעורו ממקורות העברית הותיקים, ואלו שהתווספו עם התפתחות החיים וביטוייהם, המתארים באופן מדויק ועשיר יותר את המתרחש בספר, מאז התרגום הקודם.
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: מנחם שטרן
תיאור: ספר זה כולל את מאמריו של פרופסור מנחם שטרן ז"ל בתולדות ישראל בתקופה ההליניסטית-הרומית, שנתפרסמו בימי חייו, במשך כשלושים שנה, במקומות שונים, רובם הגדול בעברית ומיעוטם באנגלית. מאמריו השונים של שטרן, גדול החוקרים של תולדות ישראל בימי בית שני בדורנו, מצטרפים עם כינוסם יחד, לחיבור, שהוא תרומה מגובשת חשובה ביותר למחקרן של בעיות היסוד של התקופה.
הצג עוד תוצאות